Thông báo tuyển dụng của Bệnh Viện TW Huế CS2 Tuyển Dụng Bác Sĩ, Cử Nhân Điều Dưỡng