THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỂ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19